Organisering

Organisering af behandling.

Der er udformet 17 anbefalinger, heraf 2 ekspert-anbefalinger.

Mange af anbefalingerne i dette afsnit er af fagpolitisk og holdningsmæssig karakter. Anbefalingerne er fremkommet på baggrund af fysioterapeuternes erfaringer fra daglig praksis på reumatologiske afdelinger og hos privatpraktiserende fysioterapeuter.

Bliver alle patienter fordelt ligeligt mellem alle praktiserende fysioterapeuter i Danmark, vil hver fysioterapeut behandle et par patienter. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at samle patienterne på færre fysioterapeuter på klinikker med gode træningsfaciliteter. Det vil betyde, at fysioterapeuterne får mere erfaring med at behandle patienter med morbus Bechterew, der ofte har vekslende eller nytilkomne symptomer, som kan kræve særlige hensyn for at træningen gavner og ikke gør skade. Flere patienter på samme klinik gør det også muligt at lave specialhold med morbus Bechterew, hvilket vil gøre træningen bedre og mere målrettet end på hold med blandede diagnoser. Evidensen af hvilken effekt patienter med morbus Bechterew har af at træne på blandede hold er ukendt. Al foreliggende evidens bygger udelukkende på studier, hvor deltagerne i holdtræning kun har bestået af patienter med morbus Bechterew. Endvidere vil det også være hensigtsmæssigt, at disse klinikker varetager behandlingen og følger patienter med non-radiologisk aksial spondyloartrit.

For at sikre at fysioterapeuter, som behandler patienter med morbus Bechterew, har den viden og ekspertise, der er nødvendig for at give en kvalificeret behandling til denne patientgruppe, anbefales det, at der bør indføres en form for certificering på området. Certificering gør det overskueligt for patienten, at vælge en kvalificeret fysioterapeut. Certificering kan bl.a. bestå i at have bestået/gennemført et kursus om morbus Bechterew.

I dag er der ingen faste rammer for, hvad der sker efter at patienten har fået diagnosen morbus Bechterew. Det er meget forskelligt, hvad patienten få tilbudt, og afhænger af praksis/kutyme på den enkelte reumatologisk afdeling, hos den enkelte privat praktiserende reumatolog eller i nogle tilfælde hos patientens egen praktiserende læge. Det anbefales derfor, at der udarbejdes et fastlagt forløb for patienter med morbus Bechterew, som sikrer at patienten initialt får en optimal sygdomsinformation og instruktion i træning og fysisk aktivitet, samt informeres i hvordan opfølgning og monitorering skal foregå. Endvidere bør der sikres en formel kontakt mellem reumatolog, egen læge og praktiserende fysioterapeut.

For at den praktiserende fysioterapeut bedre kan coache, vejlede, teste og følge op på træningsplaner, anbefales det, at overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi gør det muligt at honorere denne indsats, også for patienter på hold.

Patient- og træningsforløb.

4 – Der udarbejdes et fastlagt patientforløb fra udredning i tværfagligt regi på hospital til de videre forløb (100%)
4 – Der bør være et behandlingstilbud til nydiagnosticerede patienter, som indeholder sygdomsinformation, instruktion i træning og fysisk
     aktivitet, opfølgning og monitorering (92%)
4 – Et træningsforløb bør altid indledes med en periode med superviseret træning ved en fysioterapeut med viden og erfaring i morbus
     Bechterew (100%)
4 – Der bør altid aftales en plan for monitorering og opfølgning ved start af et træningsforløb (100%)
4 – Erhvervsaktive bør tilbydes træning efter arbejdstid (100%)
 

Fysioterapeutens kompetence og certificering.

4 –  Behandling/træning bør udføres af en fysioterapeut med viden og erfaring i morbus Bechterew (92%)
4 – Der bør indføres en form for certificering af fysioterapeuter for at kunne behandle/træne patienter med
     morbus Bechterew (92%) 
4 – Fysioterapeuter, som forpligter sig til at følge disse kliniske retningslinjer, kan optages på en liste på
     Foreningen for Morbus Bechterews hjemmeside over anbefalede fysioterapeuter (67%) 
4 – Klinikker bør certificeres mht., om træningsfaciliteter er gode nok til, at holdtræning med minimum 4 patienter med
     morbus Bechterew kan gennemføres på en tilfredsstillende måde (100%) 
Foreningen har udnævnt en klinik med gode træningsfaciliteter i hver af landets kommuner. Disse klinikker kaldes FOKUSKLINIKKER, som patienter opfordres til at benytte. Link www.bechterew-klinikguide.dk
4 – Fysioterapeuten bør være i stand til at vurdere, om patienten har brug for et kort pædagogisk forløb eller har brug for et længere
     forløb med vejledning (100%)
 

Valg af træningstype.

4 - Træningstype bør altid bygge på en individuel vurdering i samarbejde med patienten (100%)
√ – Træningen bør altid indeholde et element af konditionstræning for at nedsætte risikoen for hjertekarsygdom (?) 
 
Holdtræning.
 
4 – Alle patienter bør vurderes med BASMI, BASFI og smerteintensitet, før end de sættes til holdtræning (100%)
4 – Holdtræning bør tilrettelægges således, at flest mulige patienter kan deltage på trods af forskellig grad af funktionsnedsættelse (92%)
√ –Træning bør foregå på hold bestående af patienter med morbus Bechterew (?)

 

Vederlagsfri fysioterapi.

4 – Ved progressiv sygdom bør der ud over 1. konsultation være mulighed for 3 individuelle kontakter pr. patient pr. år, for at følge op på mål,
     genteste, revurdere plan og evt. udføre slutstatus (100%)
4 – Hvis der er behov for ekstra individuelle kontakter, bør disse ligestilles med 1. konsultation mht. tidforbrug og afregning (100%)